valery's status on Thursday, 12-Nov-09 07:26:24 UTC